Serebryakova Passway
1st Botanichesky Passway
Snezhnaya Street
Lazoreviy Passway
EDUCATIONAL
COMPLEX
Metro station "Botanicheskiy Sad"
I
PHASE
II
PHASE
III
PHASE
IV
PHASE
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
К9
Download
the brochure