Snezhnaya Street
Serebryakova Passway

II
PHASE

Buildings K4, K5, K6
Apartment
selection